Statutul Asociației Bistrița Civică

Cap. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Asociații fondatori, prin acordul de voință liber exprimat am hotărât constituirea asociației Asociației BISTRIȚA CIVICĂ, persoană juridică de drept privat, nonguvernamentală, fără caracter politic, al cărei scop principal este de a se implica activ în problemele ce privesc Municipiul Bistrița referitoare la elaborarea strategiilor pe problemele dezvoltării urbanistice, socio-economice, culturale, sportive și a calității vieții, urmărind păstrarea patrimoniului arhitectural-urbanistic și istoric, protecția parcurilor și mediului înconjurător.

Art. 2 Denumirea asociației este: “Asociația BISTRIȚA CIVICĂ”.

Asociația va putea avea, în condițiile legii, și o siglă proprie.

Art. 3 Sediul asociației este în municipiul Bistrița, str. Dragos Vodã nr. 11, județul Bistrița-Năsăud.

Art. 4 Durata asociației este pe termen nelimitat.

Art. 5 Asociația își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul României.


Cap. II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art. 6 Scopul principal al Asociației BISTRIȚA CIVICĂ se subscrie implicării în problemele ce privesc Municipiul Bistrița, referitoare la elaborarea strategiilor pe problemele dezvoltării urbanistice, socio-economice, culturale, sportive și a calității vieții, urmărind păstrarea patrimoniului arhitectural-urbanistic și istoric, protecția parcurilor și mediului înconjurător.

Art. 7 În vederea realizării scopului pentru care se constituie, asociația are următoarele obiective:

 1. creșterea calității vieții pentru toți cetățenii municipiului Bistrița;
 2. dezvoltarea durabilă și armonioasă a Bistriței;
 3. păstrarea patrimoniului arhitectural-urbanistic și istoric al municipiului Bistrița;
 4. îmbunătățirea cadrului legislativ și practicilor în domeniile arhitecturii și urbanismului, al protecției monumentelor istorice și naturale și a mediului înconjurător, în concordanță cu normele
  europene;
 5. îmbunătățirea participării cetățenilor și a asociațiilor profesionale ale societății civile în procesul de luare a deciziilor de interes public și comunitar;
 6. cultivarea și respectarea transparenței în deciziile autorităților publice în toate domeniile de interes pentru cetățenii municipiului Bistrița;
 7. întărirea controlului civic asupra administrației publice locale;
 8. antrenarea cetățenilor municipiului Bistrița la dezbateri publice pe temele majore privind calitatea vieții în municipiul Bistrița;
 9. promovarea imaginii municipiului Bistrița în țară și străinătate;
 10. stabilirea de relații cu organizații similare din toată lumea, în special din orașele înfrățite cu municipiului Bistrița;

Art. 8 În vederea realizării obiectivelor, Asociația își propune desfășurarea unor activități/ acțiuni precum:

 1. organizarea și participarea la dezbateri și acțiuni publice privind îmbunătățirea calității vieții în municipiului Bistrița;
 2. organizarea și participarea la dezbateri și acțiuni publice privind strategia de dezvoltare municipiului Bistrița;
 3. organizarea și participarea la dezbateri privind păstrarea patrimoniului urbanistic, arhitectural și istoric al municipiului Bistrița, protecția parcurilor și a zonelor verzi, precum și asigurarea unui mediu înconjurător sănătos pentru cetățenii municipiului Bistrița;
 4. medierea între grupuri de cetățeni, asociații profesionale și autoritățile publice în probleme ce privesc calitatea vieții, urbanism și protecția mediului;
 5. colaborarea cu alte organizații nonprofit, cu asociații profesionale, autorități publice în probleme ce țin de calitatea vieții în municipiul Bistrița;
 6. atacarea în instanță a actelor ilegale ale autorităților publice în probleme ce privesc urbanismul, protecția monumentelor, protecția mediului înconjurător, etc. ori intervenirea în instanță, în interes propriu sau în interesul persoanei/persoanelor prejudiciate;
 7. editarea de publicații, crearea de materiale multimedia în problemele ce fac obiectul Asociației;
 8. orice alte acțiuni ce asigură realizarea scopului și obiectivelor Asociației;

Asociația va edita și realiza publicații și materiale de informare care să promoveze programul, scopul și obiectivele Asociației.


Cap.III. PATRIMONIUL. CATEGORIILE DE RESURSE ȘI CHELTUIELI ALE ASOCIAȚIEI

Art. 9 Patrimoniul inițial al asociației este de 1400 lei, alcătuit din aportul în bani, în mod egal, al membrilor fondatori de la data constituirii asociației.

Art. 10 Categoriile de resurse patrimoniale ale asociației sunt următoarele:

 • patrimoniul inițial;
 • cotizațiile și alte contribuții ale membrilor Asociației;
 • subvenții, donații și sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din țară sau străinătate;
 • beneficii și dividente obținute în urma desfășurării unor activități economice, de prestări de servicii, drepturi de autor ori alte venituri proprii sau ale unor societăți comerciale înființate în condițiile legii;
 • dobânzi și dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;
 • resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 • alte venituri permise de lege.

Art. 11 Cheltuielile asociației vor fi subscrise doar realizării scopului și obiectivelor acesteia, plății cheltuielilor curente necesare desfășurării activității asociației (inclusiv cele efectuate de membrii asociației pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației precum și cheltuielile ocazionate cu invitații la manifestările asociației).
Operațiunile cu fondurile bănești sunt aprobate de către directorul executiv al asociației, iar în lipsa unei atari funcții de către Președintele, ori Vicepreședintele asociației, până la plafonul aprobat de către Consiliul director și, respectiv, de către Consiliul director, pentru cele care depășesc limitele plafonului stabilit.

Art. 12 Patrimoniul asociației este distinct și autonom față de patrimoniul propriu al membrilor asociației și va fi folosit numai pentru realizarea scopului asociației.

Art. 13 Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul asociației în baza contribuțiilor anterioare sau sub alt motiv.


CAPITOLUL lV – MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 14 Structura Asociației este următoarea:

 • membrii fondatori;
 • membrii fondatori activi;
 • membrii asociați activi;
 • membrii asociați simpatizanți;
 • membrii de onoare;

Membrii fondatori activi sunt membrii fondatori care nu au pierdut calitatea de membru al asociației și care activează în cadrul Asociației.
Membrii asociați activi sunt membrii ai asociației cu drepturi depline care au aderat ulterior la asociație.
Membrii simpatizanți sunt membrii ai asociației care doresc să sprijine în orice fel activitățile acesteia și își asumă o atare calitate prin orice modalitate, expres sau implicit.
Calitatea de membru de onoare se hotărăște de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.

Art. 15 Poate fi membru activ al Asociației orice persoană fizică care este de acord cu prevederile Statutului și se angajează ca prin propria activitate să sprijine realizarea scopurilor și obiectivelor Asociației. Aprobarea înscrierii în Asociație se face de către Consiliul Director.
Calitatea de membru asociat activ sau cea de membru asociat simpatizant poate fi dobândită la cerere de către orice persoană fizică , română sau străină care are plenitudinea drepturilor și obligațiilor prevăzute de lege, dorește să activeze în cadrul asociației, recunoaște statutul și participă la activitățile organizate de asociație.
Calitatea de membru asociat activ sau cea de membru simpatizant se pierde prin renunțare la cerere aprobată de către Consiliul Director, prin excludere de către Adunarea Generală prin vot majoritar al celor prezenți sau pentru cauză de moarte.
Calitatea de membru de onoare nu este incompatibilă cu calitatea de membru activ ori simpatizant al Asociației.

Art. 16 Încetarea calității de membru atrage automat încetarea oricăror împuterniciri, funcții sau alte calități conferite de această calitate.

Art. 17 Membrii Asociației au următoarele drepturi generale:

 • să inițieze și să participe la acțiunile organizate de către Asociație;
 • să aibă acces la bazele de date ale Asociației și dreptul de a utiliza dotările de care dispune Asociația, dacă acest lucru servește obiectivelor Asociației;
 • să se retragă liber din cadrul Asociației ori din structurile de conducere și organizatorice ale Asociației;
 • să își exprime liber părerile în ceea ce privește problemele ce țin de activitatea Asociației;
 • să beneficieze de toate avantajele oferite de Asociație membrilor săi și care concordă cu scopul Asociației.

Membrii fondatori activi și membrii asociați activi au în plus următoarele drepturi:

 • să aleagă și să fie aleși în structurile de conducere și control ale Asociației;
 • să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale.

Art.18 Membrii Asociației au următoarele obligații generale:

 • să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director;
 • să contribuie în mod activ la realizarea scopului și obiectivelor Asociației, precum și la dezvoltarea imaginii publice a acesteia;
 • să nu aducă daune materiale sau morale Asociației sau membrilor acesteia, iar dacă acestea s-au produs, să le repare;
 • să contribuie la dezvoltarea bazei de date și a patrimoniului Asociației;
 • să notifice orice modificări privind datele personale;
 • să nu întreprindă acțiuni ce vor putea defavoriza Asociația sau ar duce la deteriorarea prestigiului acesteia.

Membrii asociați activi au, în plus, următoarele obligații:

 • să participe la lucrările Adunării Generale;
 • să achite la timp cotizația anuală și celelalte contribuții stabilite de către Adunarea Generală.

Art. 19 Sancțiuni

Sancțiunile aplicate membrilor pentru încălcarea prevederilor Statutului și/sau ale Regulamentului Intern al Asociației sunt:

 • avertisment;
 • suspendare pentru o perioadă de până la un an;
 • excluderea membrilor asociați activi sau retragerea/revocarea calității de membru asociat simpatizant, membru de onoare.

Art. 20 Aplicarea și revocarea sancțiunilor se hotărăște de către:

 • Consiliul Director – în cazul avertismentului și suspendării;
 • Adunarea Generală – în cazul excluderii, retragerii calității ori revocării.

CAP. V. ORGANIZAREA, CONDUCEREA, FUNCȚIONAREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 21 Asociația are următoarele organe de conducere, administrare și control

 • Adunarea Generală (AG)
 • Consiliul Director (CD)
 • Președintele
 • Vicepreședinții
 • Secretarul
 • Cenzorul

Art.22 Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de conducere a Asociației, alcătuită din toți membrii activi.

22.1 Atribuțiile Adunării Generale:

 • aprobă strategia Asociației în conformitate cu obiectivele prevăzute în Statut;
 • alege și revocă Consiliul Director și cenzorul;
 • aprobă bugetul de venituri și cheltuieli precum și bilanțul contabil;
 • analizează și aprobă rapoartele Consiliului Director și ale cenzorului;
 • hotărăște cu un cvorum de 2/3 dintre membrii prezenți, în prezența a cel puțin 1/2 dintre membrii cu drept de vot ai Asociației și cu neexercitarea dreptului de veto a 2/3 dintre membrii fondatori, asupra modificării sau completării Statutului Asociației;
 • hotărăște asupra numărului de membrii ai Consiliului Director;
 • hotărăște asupra înființării de filiale;
 • aprobă asocierea la organisme interne sau internaționale;
 • hotărăște în orice domeniu de interes al Asociației;
 • aprobă dizolvarea Asociației și destinația patrimoniului acesteia, conform prevederilor legale și Statutului;
 • Hotărăște asupra excluderii, revocării ori retragerii calității de membru al Asociației;
 • Alege și revocă Cenzorul;
 • Stabilește și modifică însemnele Asociației;
 • Îndeplinește oricare alte atribuții prevăzute de lege sau în Statut.

22.2 Funcționarea Adunării Generale:

Adunarea Generală se întrunește o dată pe an în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară.
Convocarea AG se face de către Consiliul Director. Convocarea se face prin corespondență, fax, e-mail sau SMS, cu minim 7 zile înainte de desfășurarea ședinței. Convocarea trebuie să conțină ziua, ora, locul de desfășurare și ordinea de zi.
Convocarea AG extraordinare se face la propunerea Consiliului Director, a cenzorului sau a unei treimi din numărul membrilor activi ai Asociației.
Adunarea Generală este statutar întrunită în prezența jumătate plus unu din numărul membrilor activi ai Asociației. Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se stabilește un nou termen într-un interval de 3 zile, cu aceeași ordine de zi. La a doua convocare, AG este statutară indiferent de numărul membrilor activi prezenți.
Desfășurarea ședințelor AG precum și hotărârile adoptate de AG se consemnează într-un proces-verbal, în registrul special de procese-verbale, redactat de către secretariatul A.G. compus din secretarul C.D. și alți doi membrii activi care au participat la ședința respectivă, semnat de către aceștia alături de Președinte, ori de înlocuitorul acestuia. Procesul-verbal va fi publicat pe publicațiile online ale Asociației pentru a putea fi consultat de oricare din membrii Asociației.

Art. 23 Consiliul Director

Consiliul Director este organul de conducere operativă al Asociației.
Consiliul Director este alcătuit din 7-9 membrii activi ai Asociației aleși de către Adunarea Generală. Mandatul membrilor CD este de doi ani, cu posibilitatea realegerii. Calitatea de membru al CD se exercită personal, neexistând posibilitatea mandatării altei persoane pentru îndeplinirea atribuțiilor de membru CD.

23. 1 Componența Consiliului director

 • Președintele, care îndeplinește și funcția de Președinte al Asociației;
 • 2 Vicepreședinți, care sunt și Vicepreședinții Asociației;
 • Secretarul, care îndeplinește și funcția de Secretar al Asociației.
 • Membrii

23. 2 Funcționarea Consiliului Director
Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare lunare și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie.
Ședințele sunt convocate de Președinte sau unul dintre Vicepreședinții mandatați de Președinte, prin Secretarul Consiliului Director, cu cel puțin două zile înainte de desfășurarea ședinței. Convocarea se face prin e-mail, SMS sau telefon, cu menționarea datei, orei, locului de desfășurare și ordinii de zi.
Ședințele extraordinare sunt convocate de către Președinte sau o treime din numărul membrilor Consiliului Director.
Ședințele CD sunt statutare dacă sunt prezenți jumătate plus unu din membrii CD.
Dezbaterile și hotărârile CD sunt consemnate în registrul de procese-verbale, hotărârile fiind făcute publice în publicațiile online ale Asociației.

23. 3 Atribuțiile Consiliul Director:

 • alege, dintre membrii săi: Președintele, 2 Vicepreședinți și un Secretar ai Asociației. Președintele, cei doi 2 Vicepreședinți și Secretarul îndeplinesc aceleași funcții și in cadrul Consiliului Director, pe durata mandatului de membru al CD.
 • asigură îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației conform prezentului statut, aplică strategia Asociației stabilită de AG.
 • îndeplinește atribuțiile stabilite de către AG;
 • decide sancționarea și propune excluderea de membrii conform prevederilor Statutului;
 • convoacă AG, redactează rapoartele care stau la baza ordinii de zi ale AG și asigură buna desfășurare a AG;
 • supune aprobării AG raportul anual de activitate, execuția bugetară, rapoarte de activitate pe domeniile de interes ale Asociației, precum și proiectului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;
 • angajează personalul propriu pentru îndeplinirea atribuțiilor CD și stabilește grila de salarizare;
 • aprobă contractarea de prestări servicii de către terți;
 • exercită orice atribuții necesare realizării scopului Asociației;
 • stabilește cuantumul cotizației ori contribuției anuale a membrilor activi.

Art. 24 Președintele

Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director și este ales de către Consiliul Director, dintre membrii acestui organ de conducere, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor CD, pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea realegerii.

Președintele are următoarele atribuții:

 • reprezintă Asociația în relațiile cu terții, precum și în acțiunile în justiție;
 • convoacă Consiliul Director și conduce ședințele Adunării Generale și Consiliului Director;
 • încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
 • îndeplinește orice atribuții stabilite de către AG sau CD;
 • exercită întreaga sa autoritate și competență pentru a determina realizarea scopului și obiectivelor Asociației;

Art. 25 Vicepreședinții

Asociația are doi vicepreședinți aleși de Consiliul Director dintre membrii săi, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor CD. Mandatul Vicepreședinților este de doi ani, cu posibilitatea realegerii.

Vicepreședinții au următoarele atribuții:

 • îndeplinesc atribuțiile stabilite în sarcina lor de către AG sau CD;
 • îndeplinesc atribuțiile Președintelui, în lipsa acestuia, în ordinea în care au fost aleși, în cazul în care nu există mandat de la președintele Asociației;

Art. 26 Cenzorul sau comisia de cenzori

Cenzorul sau Comisia de cenzori este organul de control financiar intern al Asociației. Este ales de AG pentru un mandat de doi ani, cu posibilitatea realegerii. Cenzorul se bucură de independență în exercitarea atribuțiilor sale legale.

Cenzorul are următoarele atribuții:

 • verifică activitatea financiar-contabilă a Asociației, precum și gestionarea patrimoniului acesteia;
 • verifică încadrarea cheltuielilor efectuate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de AG;
 • întocmește și prezintă raportul anual privind situația financiar-contabilă a Asociației Adunării Generale;

Nu pot fi cenzori membrii CD sau persoane salariate ale Asociației. Nu pot fi cenzori nici persoane care prestează servicii pentru Asociație.
În cazul în care numărul membrilor asociați activi este mai mare de 100, se alege Comisia de cenzori formată din trei membri. Comisia de cenzori are atribuțiile cenzorului.

Art. 27 Secretarul asociației

Secretarul C.D. este și Secretarul Asociației.
Secretarul C.D. întocmește procesele-verbale ale ședințelor C.D. și ale A.G., păstrează registrele Asociației, asigură convocarea ședințelor C.D. și A.G. și îndeplinește orice atribuții stabilite de C.D. sau A.G.

Art. 28 Comisiile de specialitate

Adunarea Generală poate aproba înființarea de comisii de specialitate pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației.
Comisiile de specialitate vor fi conduse/coordonate de câte unul dintre membrii ai Consiliului Director

Art. 29 Directorul Executiv
Consiliul director poate împuternici o persoană din cadrul său, sau un membru asociat activ, sau unul dintre membrii simpatizanți pentru a exercita funcția de Director Executiv, sau atribuțiile prevăzute de această funcție.
Directorul executiv are o funcție administrativă și asigură conducerea activității curente a Asociației și punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Director.
Atribuțiile directorului executiv se vor stabili prin regulamentul intern, iar în lipsa acestuia de către Consiliul director.
Directorul Executiv poate delega temporar sau permanent unele atribuții ale sale altor persoane din rândul personalului executiv al Asociației, care vor funcționa pentru și în numele său.
În condițiile în care Consiliul Director nu a desemnat un Director Executiv al Asociației, atribuțiile Directorului Executiv stabilite de Consiliul Director ori prin Regulamentul intern și revin în mod automat Președintelui Asociației ori înlocuitorului acestuia.


CAPITOLUL VI. – REGULAMENTUL INTERN

Art. 30 Regulamentul Intern are ca obiect reglementarea aspectelor nereglementate sau insuficient detaliate prin prezentul statut.

Art. 31 Regulamentul Intern se adoptă și se modifică de către Adunarea Generală.

Art. 32 Regulamentul Intern se adoptă pe baza și cu respectare Statutului și a legislației în vigoare și se interpretează și aplică în concordanță cu acestea.


CAPITOLUL VII.- DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI ȘI DESTINAȚIA BUNURILOR

Art. 33 Asociația se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale sau atunci când scopurile propuse au fost realizate sau, după caz, nu mai pot fi realizate. După dizolvare, lichidarea patrimoniului se va face de către persoanele împuternicite de către Consiliul Director.

Art. 34 Bunurile rămase în urma lichidării nu vor putea fi transmise către persoane fizice, ci numai către persoane juridice de drept public sau privat cu scop identic sau asemănător, stabilite prin hotărârea Adunării Generale de dizolvare a Asociației.


CAPITOLUL VIII. – DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 35 Consiliul Director decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul Statut ori în Regulamentul Intern, corespunzător dispozițiilor legale în materie, regulilor ori principiilor de drept. Deciziile Consiliului Director sunt definitive.
Hotărârile cu caracter normativ nu devin operante decât după ce au fost aprobate de Adunarea Generală.

Art. 36 În prezentul Statut, referirile la genul masculin trebuie înțelese ca făcând referință și la genul feminin, dar și invers, după caz.

Art. 37 Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare privind persoanele juridice.

Art. 38 Statutul, în prezenta formă, intră în deplină vigoare de la data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.